نحوه شرکت در آزمون آنلاین تشریحی – ویژه دانشجو

در این ویدئو نحوه شرکت در آزمون آنلاین تشریحی برای دانشجویان در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

نحوه شرکت در آزمون آنلاین تستی – ویژه دانشجو

در این ویدئو نحوه شرکت در آزمون آنلاین تستی برای دانشجویان در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

نحوه شرکت در آزمون آفلاین – ویژه دانشجو

در این ویدئو نحوه شرکت در آزمون آفلاین برای دانشجویان در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

آموزش تصحیح آنلاین تستی و تشریحی – ویژه اساتید

در این ویدئو آموزش تصحیح آنلاین تستی و تشریحی برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

آموزش تصحیح آزمون آفلاین – ویژه اساتید

در این ویدئو آموزش تصحیح آزمون آفلاین برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

ایجاد آزمون آنلاین تشریحی – ویژه اساتید

در این ویدئو نحوه ایجاد آزمون آنلاین تشریحی برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

ایجاد آزمون آنلاین تستی – ویژه اساتید

در این ویدئو نحوه ایجاد آزمون آنلاین تستی برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

ایجاد آزمون آفلاین – ویژه اساتید

در این ویدئو نحوه ایجاد آزمون آفلاین برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

اعلام موضع رسمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مورد انتخابات

اعلام موضع رسمی دکتر طهرانچی درباره انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰