نحوه شرکت در آزمون آنلاین تشریحی – ویژه دانشجو

نحوه شرکت در آزمون آنلاین تستی – ویژه دانشجو

نحوه شرکت در آزمون آفلاین – ویژه دانشجو

آموزش تصحیح آنلاین تستی و تشریحی – ویژه اساتید

آموزش تصحیح آزمون آفلاین – ویژه اساتید

ایجاد آزمون آنلاین تشریحی – ویژه اساتید

ایجاد آزمون آنلاین تستی – ویژه اساتید

ایجاد آزمون آفلاین – ویژه اساتید

اعلام موضع رسمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مورد انتخابات

ایجاد نظرسنجی در سامانه دانان

فعال کردن میکروفون در سامانه دانان

ورود اساتید به سامانه دانان